Sự kiện

Kết quả sự kiện Vua Hỗn Nguyên Lâu - máy chủ Chí Tôn

KẾT QUẢ SỰ KIỆN VUA HỖN NGUYÊN LÂU

CHÍ TÔN

 

 

# Nhân vật Điểm Hỗn Nguyên Lâu Reset Level Lớp nhân vật
1 PeUt 458 111 271 Phù Thủy
2 Loki 306 112 400 Đấu Sĩ
3 HuySeven 199 112 400 Phù Thủy